راهنمای نویسندگان

  اصول کلی:

 ۱- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند، خودداری شود. ۲- مقالات به آدرس الکترونیک مجله ارسال گردد (Microsoft word ۲۰۰۳ یا بالاتر). ۳- مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردد و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. ۴- مقالات پذیرفته شده شامل مقالات تحقیقی، مروری، گزارش کوتاه و گزارش موردی می‌باشد. ۵- در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی (۲۰۰۸) و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت گردد.

 ۲- نحوه تنظیم مقالات تحقیقی: ۱- صفحه اول (عنوان) شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، درجه علمی ( استادیار، دانشیار، استاد) و آدرس دقیق کلیه نویسندگان (از جمله کد‌پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیک) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال مقاله باشد. ۲- صفحه دوم و سوم شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی باشد.

 چکیده فارسی: در چهار پاراگراف با عناوین زمینه و هدف، روش‌بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه) تنظیم شود. تعداد کلمات چکیده فارسی  ۲۵۰-۲۶۰ کلمه.
توصیه می‌شود نسبت ۱-۲-۲-۱ در تهیه چکیده با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی در بخش‌های Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظیم و ۳۲۰-۳۳۰ کلمه باشد. ۳- اصل مقاله شامل موارد زیر است:

 مقدمه: یک صفحه شامل: ۱- اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه با ذکر رفرانس. ۲- ضرورت انجام تحقیق. ۳- سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴- تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۵- هدف تحقیق به نحو روشن.

 روش بررسی:

  به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات روش مطالعه و علت انتخاب آن (مثلا کوهورت)- مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری. ۱- زمان و مکان( ماه و سال ) اجرای پژوهش. ۲- سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب. روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد)- ملاک‌های ورود و خروج به مطالعه. ۳- نحوه جمع‌آوری اطلاعات. ۴- رعایت موازین اخلاق در پژوهش. ۵- ابزارهای اندازه‌گیری. ۶- آزمون‌های آماری. ۷- نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند).

 یافته‌ها: ارایه نتایج دقیق:

 ۱- رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان- میانه با Range). ۲- پرهیز از نشان دادن همه یـافته‌های به‌دست آمده به‌جز یـافته‌های مهم و تعیـین‌کننـده. ۳- استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن به‌طوری‌که به ازای هر سه صفحه تایپی یک جدول یا نمودار استفاده شود، ضمن این‌که نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد.

 بحث:

  ۱- آثار و اهمیت یافته‌های به‌دست آمده و محدودیت آن‌ها. ۲- ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض‌کننده. ۳- توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با مقالات قبلی. ۴- توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج. ۵- راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آن‌چه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.

 منابع:

 شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد رفرانس‌های محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن رفرانس‌ها به‌ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود. 

حداقل بخشی از منابع مربوط به ۵ سال اخیر باشد.

منابع ذکر شده با شماره های متن مطابقت داشته باشد و به ترتیب استفاده در متن با شد.

تعداد صفحات در مقاله اورجینال حداکثر ۱۰ صفحه

  ۳- نحوه تنظیم مقالات گزارش موارد:

  عنوان فارسی و انگلیسی مشابهت داشته باشند.

  ۲- چکیده فارسی مقاله شامل ۱۵۰-۱۶۰ کلمه می باشد و در چهار پاراگراف به ترتیب با عناوین: زمینه (مقدمه)، معرفی بیمار، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه) سازماندهی شود.

  ۲-۱ مقدمه: در مورد اینکه چرا این مورد مهم است و نیاز به گزارش دارد نوشته شود. همچنین اطلاعات لازم در مورد اینکه آیا اولین گزارش در نوع خود است آورده شود.

  ۲-۲ معرفی بیمار: اطلاعات مختصری از بیمار گزارش شده شامل سن، جنس، سابقه قومی و ... آورده می شود.

  ۲-۳ نتیجه گیری: مختصری از آنچه خواننده از آن یاد خواهد گرفت و اینکه چه تاثیر بالینی خواهد داشت ذکر گردد. همچنین اطلاعاتی مبنی بر اینکه چگونه گزارش مورد باعث پیشرفت قابل ملاحظه دانش ما از علت بیماری خاص و یا مکانیزم دارویی خواهد داشت، ذکر گردد

  ۲-۴ کلمات کلیدی: سه تا ده کلمه کلیدی برگرفته از محتوای اصلی مقاله ذکر گردد.

  ۳- چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در چهار قسمت (به ترتیب از چپ به راست) Background, Case presentation, Conclusion, Keywords تهیه گردد و ۳۲۰-۳۳۰ کلمه باشد.

  ۴- کل مقاله (با احتساب چکیده فارسی و انگلیسی صرف نظر از رفرانس ها) کمتر ۲۰۰۰-۱۵۰۰ کلمه و شامل موارد زیر باشد:

  ۴-۱ مقدمه: باید یک بررسی متون کوتاه باشد. اگر یک بیماری جدید توضیح داده می شود باید زمینه مورد گزارش از جمله اختلالات مربوطه، سیر معمول بیماری، پیشرفت آن همراه با توضیحات مربوطه ارائه گردد. اگر گزارش مورد بحث مربوط به عوارض جانبی مواد دارویی باشد می بایستی جزئیات مربوط به دارو و عوارض جانبی شناخته شده قبلی نیز لحاظ گردد.

  ۴-۲ معرفی بیمار: باید تمام جزئیات مربوط در مورد(های) گزارش شده را ارائه دهد. موارد پزشکی، تاریخ های مربوطه، علائم و نشانه های بیماری، هر گونه آزمون مثبت در ارتباط با بیماری، شرح حال و اطلاعات دموگرافیک بیمار (بدون ذکر هرگونه جزئیاتی که می تواند به شناسایی بیمار منجر شود) و توصیف مداخلات مهم درمانی انجام شده، لحاظ گردد. اگر گزارش موردی مربوط به یک سری پرونده باشد، اطلاعات باید برای همه بیماران ذکر شده باشد.

  ۴-۳ بحث: شامل تشخیص افتراقی بررسی موارد مشابه گزارش شده، نکات آموزشی و ... باشد.

  ۴-۴ نتیجه گیری: باید به وضوح بیان گر نتیجه گیری اصلی گزارش مورد و ارائه یک توضیح روشن از اهمیت و ارتباط آنها، قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده، راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران و در مجموع ارایه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.

  ۴-۵: حتما یک جدول مقایسه ای با مطالعات مشابه در متن اضافه گردد.

  ۴-۶ منابع: شماره منابع بکار گرفته شده در متن قید شود و به از عدد یک شروع و به ترتیب اضافه گردد. تعداد رفرانس ها حداکثر ۱۵ رفرانس باشد. ضمن انطباق کامل تعداد رفرانسهای محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن دقیق رفرانسها به ترتیب قرار گرفته شده، در فهرست منابع آورده شوند. نحوه تنظیم منابع در مثالهای زیر آورده شده است. (منابع فارسی مانند مثال ۳ بایستی به انگلیسی برگردان شوند)

۱. Jiang Z, Huang Y, Sharfstein ST. Regulation of recombinant monoclonal antibody production in chinese hamster ovary cells: a comparative study of gene copy number, mRNA level, and protein expression. Biotechnol Prog ۲۰۰۶;۲۲(۱):۳۱۳-۸.
۲. Geller HM, Cheng KY, Goldsmith NK, Romero AA, Zhang AL, Morris EJ, et al. Oxidative stress mediates neuronal DNA damage and apoptosis in response to cytosine arabinoside. J Neurochem ۲۰۰۱;۷۸(۲):۲۶۵-۷۵.
۳. Sarshar A, Mohajer M, Kimiagar M, Azizi F. Psychomotor and intellectual disturbances in schoolchildren of Tehran suburbs. J Shaheed Beheshti Univ Med Sci ۱۹۹۱;۱۵(۳,۴):۱۲. [Persian]
۴. Zacharin RF. Pelvic floor anatomy and the surgery of pulsion enterocele. New York, NY: Springer; ۱۹۸۵.
۵. Wall PD, Melzack RA. Textbook of Pain. ۳rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; ۱۹۹۴.
۶. Monks R. Psychotropic drugs. In: Wall PD, Melzack RA, editors. Textbook of Pain. ۳rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; ۱۹۹۴. P. ۹۶۳-۸۹.
۷. Nochols DH, Randall CL. Massive eversion of the vagina. In: Nichols DH, Randall CL, editors. Vaginal surgery. ۳rd ed. Baltimore: Williams Wilkins; ۱۹۸۹. P. ۳۲۸-۵۷.
۸. World Health Organization (WHO). Tuberculosis Facts ۲۰۰۸/WHO Fact Sheets on Tuberculosis and Stop TB Partnership [Internet]. ۲۰۰۸ Apr [cited ۲۰۱۱ Mar ۱]. Available from: http://www.who.int/tb/publications/۲۰۰۸/factsheet_april۰۸.pdf
۹. Institute of Medicine. Meeting ۲: Impact of Pregnancy Weight on Maternal and Child Health [Internet]. ۲۰۰۶ May ۱۵ [cited ۲۰۱۱ Mar ۱]. Available from: http://www.iom.edu/Activities/SelectPops/pregweightwrkshp/۲۰۰۶-MAY-۳۰.aspx
۱۰. Ghofranipour F, Shojaee zade D. Use of health belief model in prevention of brucelosis in Shahr-e-cord City in Iran. Daneshvar J ۱۹۹۷;۱۵:۲۳-۸. [Persian]
۱۱. Modabbernia MJ, Vaez Salehi ME. A study on prevalence rate of psychiatric disorders arising from war with associated factors in hospitalized patients of Mirzakoochak Hospital, Rasht, Guilan, in ۱۳۶۵-۱۳۶۸. J Med Faculty Guilan Univ Med Sci ۱۹۹۴;۹(۳):۱۷-۲۲. [Persian]

 ۴- نحوه تنظیم مقالات مروری:

مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب­نظر که خود حداقل دارای دو مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند.
- این مقالات برای ارایه آخرین یافته‌های علمی درباره یک موضوع خاص باشد. ۲- نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر و دارای مقاله باشند. ۳- از رفرنس‌های نویسنده در مقاله استفاده شده باشد.

 ۵- هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد، یا اصلاح مقاله (با تأیید مؤلف) آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور می‌باشد.

 ۶- نویسندگان مقالات مسئول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود.

 ۷- استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

۸. خلاصه فارسی ۲۵۰-۲۶۰ کلمه

۹. خلاصه انگلیسی ۳۳۰-۳۵۰ کلمه

۱۰. تعداد صفحات در مقاله مروری حداکثر ۱۰ صفحه

مقالات مرور سیستماتیک، متاآنالیز و مروری روایتی :

این مقالات شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است و نویسنده این مقالات، باید ضمن دارا بودن تجربه علمی کافی، در زمینه موردبحث صاحب‌نظر باشد. ساختار این مقالات بایستی شامل چکیده ساختار یافته: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری، کلمات کلیدی  و متن اصلی با عناوین زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها، بحث، کلمات کلیدی  باشد.

خلاصه فارسی ۲۵۰-۲۶۰  کلمه 
خلاصه انگلیسی ۳۳۰-۳۵۰ کلمه 


ثبت کارآزمایی بالینی: ارائه مجوز کمیته اخلاق برای کلیه مقالات و شماره ثبت پژوهش در سایت " مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) " به آدرس http://www.irct.ir برای مقالات کارآزمایی بالینی ( Clinical Trial ) و همچنین ذکر اخذ رضایت‌نامه مبتنی بر آگاهی کامل بیمار الزامی است.


مراحل بررسی مقالات: هر یک از مقالات حداقل توسط دو داور که منتخب هیات تحریریه می‌باشند بطور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوری مبتنی بر پذیرش، رد و یا نیازمند اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد. در صورت پذیرش مقاله و یا پس از انجام اصلاحات مورد نیاز مقاله در نوبت آنلاین قرار می‌گیرد.
 

هزینه جهت انتشار:

نویسندگان محترم
مقالاتی که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به بعد ثبت شده اند مستلزم پرداخت هزینه می باشند.
مقالاتی که قبل از این تاریخ ثبت شده اند شامل هزینه نمی باشند. در صورت واریز عودت داده نمی شود.
این مبالغ فقط بابت پذیرش است مبلغی برای سابمیت گرفته نمی شود.

مبلغ پذیرش بعد از داوری و ویراستاری به نویسندگان محترم اعلام می گردد. لطفا زمان ثبت نام هزینه ای پرداخت نشود.
مبلغ پذیرش برای انتشار  از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ اعمال می گردد و شامل موارد زیر می باشد:


 مقالات Brief و Case Report :

۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مقالات Original و Review:
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مقالات نامه به سردبیر شامل هزینه نمی باشند.


بدون پرداخت، مقاله در نوبت انتشار قرار نمی گیرد.
در صورت بروز مشکل در ساعات اداری با شماره زیر تماس بگیرید.
۰۲۱-۴۲۹۱۰۷۰۲
با سپاسدفعات مشاهده: 91721 بار   |   دفعات چاپ: 853 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 62 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb