مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- راهنمای دریافت نامه وصول
راهنمای دریافت نامه وصول

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ابتدا وارد صفحه شخصی شوید و از قسمت مقالات در حال بررسی، بر روی مشاهده کلیک نمایید.

AWT IMAGE

بر روی آیکون مربوط به پرونده مقاله کلیک کنید

AWT IMAGE

-
با کلیک بر روی آیکون مربوط به آیتم متن نامه، آن را مشاهده نموده و در صورت نیاز ذخیره و یا پرینت نمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://tumj.tums.ac.ir/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب