مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://tumj.tums.ac.ir/find.php?item=1.116.21.fa
برگشت به اصل مطلب