مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- اخبار نشریه
خبرهای مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

/

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://tumj.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب